Bruce Ames – en test for å identifisere farlige stoffer

På midten av 1970-tallet utviklet Bruce Ames ved University of Berkley, California er bakterietest for enkelt å kunne påvise stoffer i miljøet som kunne endre arvestoffet (genene). ( Et mutagen = et stoff som kan endre gener.) Ames mente at forbindelser som var positive i bakerietesten (mutagene), potensielt også kunne endre arvestoffet hos mennesker. Fordi det er en nær sammenheng mellom stoffer som er mutagene og som er kreftfremkallende, kan man litt forenklet si at bakerietesten kan bidra til påvise kreftfremkallende stoffer i miljøet.  Testen til Ames kalles selvfølgelig Ames test! Testen må brukes med varsomhet, men har bla vært benyttet til å avdekke farlige stoffer i utslipp både til vann, luft, mat og produkter vi omgir oss med i dagliglivet.

 

I min aller første jobb fikk jeg som oppgave å teste potensielt farlige stoffer i miljøet med bruk av nettopp Ames test.  I en årrekke undersøkte vi luft- og vannprøver for innhold av mutagener.  Luft i nærheten av trafikkerte veier inneholdt mutagene stoffer; innholdet  varierte i flukt med trafikken. Likeledes fant vi at utslipp fra mange industrielle prosesser inneholdt mutagene stoffer.  Jeg har lyst til å trekke frem ett eksempel fra USA. Ved hjelp av Ames test fant man at pysjamaser til barn innholdt flammehemmende stoffer som var svært mutagene.  Etter at arbeidet ble publisert, endret man praksis og fjernet stoffene.  På basis av Ames test har man identifisert mange kilder til farlige utslipp og har kunnet fjerne eller redusere utslippene.

 

Ames har også vært opptatt av at det ikke er slik at alt naturlig er ufarlig og alt som er kjemisk fremstilt er farlig.  Mange mennesker har gjerne denne oppfatningen.  Ames  har bl.a. skrevet en artikkel om innholdet av naturlige gifter i planter. Disse giftene, hvorav noen er mutagene, er der for å beskytte plantene mot insekter, parasitter osv.  Blir plantene stresset så lager de ofte høyere konsentrasjoner av giftige stoffer.  Fordi spiselige planter også inneholder antioksidanter og andre stoffer som beskytter oss, så er totalen stort sett positiv. Budskapet til Ames er at man må være klar over at «naturlig» er ikke ensbetydende med ugiftig.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2217210

 

Ames – hva er gåten for kontroll av livslengde?

I mange år har Ames vært opptatt av aldringsprosesser. Han blir selv 90 år i år. Hvorfor blir en mus  ca 2 år, en hund 13 -14 år og mennesker 80 -90 år. Hvordan er cellene programmert og er det mulig å bremse aldringen? Ames mente at  kreft  ofte var forbundet med aldring og at det muligens var en forbindelse til cellenes energi-apparat, mitokondriene og aldringsprosessen. I alle celler har vi mitokondrier, små enheter som er i stand til å lage energi ved å omdanne næringskomponenter til  «energi-molekylet» ATP. Denne prosessen blir dårligere når man blir eldre. Ames og medarbeidere har derfor  studert hvordan de kan beskytte mitokondriene slik at de holder seg «unge og friske». I et museforsøk viste Ames at to stoffer, det ene en antioksidant, bl.a. hindret utvikling av demens hos forsøksdyrene.  Ames konklusjon er at mitokondriene er nøkkel til å hindre utvikling av kreft og andre degenererende sykdommer.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19342064

 

Ames – vitamin K er et nøkkelvitamin som kan bidra til å utsette aldringsprosessen

Ames skrev i 2009 en artikkel om Triage teorien. Triage (fransk for sortering) er en prosess for å bestemme prioritering i behandling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er. Ames mener det samme gjelder for kroppen. Kroppen jobber etter dette prinsippet for å overleve lengst mulig. Har man begrenset tilgang på  f.eks. et nøkkelvitamin, vil kroppen bruke det der det er aller viktigst, men da kan det bli for lite andre steder. Man overlever, men kroppen jobber ikke optimalt. Ames har brukt vitamin K-mangel som et eksempel på Triage-teorien. Han mener at kroppen prioriterer at vitamin K aktiverer koaguleringsfaktorer først fordi de er essensielle for overlevelse. Ved K-mangel vil aktivering av andre Gla-proteiner som er viktig for ben- og hjerte/kar  skje i mindre grad. Over tid kan dette føre til benskjørhet og hjerte-kar sykdom.  I sin artikkel nevner Ames 40 essensielle vitaminer, mineraler, fettsyrer og aminosyrer (byggestener i proteiner) som det er viktig for kroppen å få i tilstrekkelige doser.

 

Vitamin K, an example of triage theory: is micronutrient inadequacy linked to diseases of aging?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692494

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2945683/pdf/JNA2010-725071.pdf

 

Bestill K2 online her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *